تبلیغات
انتظار تا به کی ... - علامات حـتمی ظهور حـضـرت صـاحب الـزمان ( ع )
چهارشنبه 17 آذر 1389

علامات حـتمی ظهور حـضـرت صـاحب الـزمان ( ع )

   نوشته شده توسط: هستی    

علامات حـتمی ظهور حـضـرت صـاحب الـزمان ( ع )

 

 ۱ . خروج دجال(به معنی کذاب، نام شخصی که در آخر الزمان پیش از مهدی موعود ظهور میکند) آن ملعون ادعای الوهیت نماید و به وجود نحس او خونریزی و فتنه در عالم واقع خواهد شد .

ظاهر او  :  یک چشم او مالیده شده و چشم چپ او در مـیان پیشانی اوست و مانند ستاره می درخـشد و پارچه ی خونی در میان چشم  اوست و بسیار بزرگ و تنومند و شکل عجیب و هیبت غریب و بسیار ماهـر در سـحر است . در پیش او کوه سیاهی است که به نظر مردم می آورد که نان است و در پشت سر او کـوه سـفیدی است که از سحر به نظر می آورد که آب های صاف و جـاری است شـیاطین و ظالمـین و مـنافقین و ساحرین و کفار و اولاد زنا بر سر او اجتماع نمایند .

شـیاطین اطـراف او را گرفته و به جمیع نغمات و آلات لهو و لعب و انواع سازها مـشغول می شوند که قلوب تابعین او مشغول به آن نغمات می نمایند و در انتظار ضعفاء العقول از زنان و مردان چنان به جلوه در آورند که هـمه ی ایشان را به رقـص آورند و همه خلق از عـقب سـر او می روند که آن نغمات و صداهای دلـربا را بشنوند گویا که خلق همه در مستی می باشند .

رسـول خدا (ص) می فرمودند : هـر مومنی که دجال را ببیند آب دهان خـود ا بر روی او بیندازد و سوره ی مبارکه ی حمد را بخواند به جهت دفع سحر آن ملعون که در او اثر نکند .

چـون آن ملعون ظاهر شود عالو پر از فتنه و آشوب نماید و و میان او و لشکر قائم (ع) جنگ واقع شود، بالاخره آن ملعون به دست مبارک حضرت حجة الهی (ع) یا به دست عیسی بن مریم (ع) کشته شود .

٢ . صیحه و ندای آسمانی .

حضرت صادق (ع) فرمودند : حضرت قائم (ع) در مکه داخل شود و در جانب خانه کعبه ظاهر گردد و چـون آفتاب بـلند بشود از پیش قـرص آفتاب منادی ندا کند که همه ی اهل زمین و آسمان بشنوند و می گوید ای گروه خلایق آگاه باشید که مهدی آل محمد است .

او  را به نـام و کـنیه جدش رسول خدا (ص) یاد نماید و نسب مبارک او را به پدر بزرگوارش حضرت امـام حـسن عـسکری بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بـن ابـیطالب سلام الله علیهم اجمعین می رساند و چنان نسب آن بزرگوار را به اسماء  کرام آباء طاهرین او بیان کـند که همـه ی مردم از شرق به غرب عالم بشنوند،  پس بگوید :  با او بیعت نمایید تا هدایت یابید و مخالفت حکم او ننمایید که گمراه خواهید شد .

پـس مـلائکه و رئـیس انس (آدمها) و جنهای پاک نژاد گویند : لبیک ای خواننده ی به سـوی خـدا شنیدیم و اطاعت کردیم .

پـس از آن خلایق چون آن ندا  را بشنوند از شهرها و قریه ها و دریاها و صحراها از مشرق تا مغرب عالم روی به مـکه مـعظمه آورند و به  خدمت آن حضرت برسند و چـون نزدیک به غـروب آفـتاب شـود از طـرف مـغرب  شیطان فریاد نماید که ای گروه مردمان پرودگار شما در وادی  یابس وارد شـده و او عثمان بـن عنبسه از فرزندان یزید بن معاویه بن ابی سفیان است با او بیعت نمایید تا هدایت یابید و با او مـخالفت ننمایید که گمراه شوید. پس ملائک و رئیس ها و جنهای پاک نژاد او را تکذیب نمایند و مـنافقین و اهل به شک انداختن و ظلال و گمراهان به آن ندا گمراه خـواهند شد و  نیز ندای دیگر از آسمان ظاهر شود که آن ندا قبل از ظهور حجة الله (ع) است که آن هم در اعداد علائم ختمیه (پایانی) است که البته باید  واقع شود و آن ندا در شب بیست و سوم ماه رمضان است که همه ساکنین از مشرق تا مـغرب عالم آن ندا را خواهند  شنید و آن منادی دهنده جبرئیل است که به آواز بلند ندا کـند که ﴿ الحق مع علی و شیعة ﴾

و شیطان نیز در وسط روز در میان زمین و آسمان ندا کند که همه کـس بشنوند که ﴿ الحق مع عثمان و شیعة ﴾

۳ . خروج سفیانی است از وادی یابس یعنی بیابان بی آب و علف که در مابین مکه و شام است .

سفیلنی (مردی است بد صورت و آبله رو و چهارشانه و چشم آبی (کبود رنگ) و اسم او عثمان بن عنبسه است و از اولاد یزید بن معاویه است و آن ملعون پنج شهر بزرگ را متصرف می شود که : دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین است .

پس از آن لشکر بسیار به اطراف می فرستد و بسیاری از لشکر او به سمت بغداد و کوفه خواهند آمد و قتل و غارت و بی حیایی بسیار در آن صفحات می نماید و در کوفه و نجف اشرف قتل مردان بسیار واقع شود و بعد از آن یک حصه (قسمت) از لشکر خود را به جانب شام روانه نماید و یک قسمت از آن را به جانب مدینه مطهره و چون به مدینه رسند ۳  روز قتل عـام نـمایند و خـرابی بسیار وارد آورند و بـعد از آن به سمـت مـکه روانه شوند لکن به مکه نرسند و اما آن حـصه که به جانب شام روند در بین راه لشـکر حجـة الله (ع)  بر آنها ظـفر یابند و غنائم آنها را بالکلیه مـتصرف شوند و فتنه ی آن مـلعون در اطراف بلاد بسیار عظیم شود خصوصاً بالنسبة به دوستان و شیعیان علی بن ابیطالب (ع)  حتی آنکه منادی او نـدا کند که هـرکس سریک نفر از دوستان علی بن ابطالب (ع) را بیاورد هزار درهم بگیرد پس مـردم به جهـت مـال دنیا از حال یکدیگر خبر دهند و همسایه از همسایه خبر دهد که او از دوسـتان علی بن ابیطالب (ع) است .

و بالجـمله آن قسمت از لشکر که به جانب مکه روند چون به زمین بیداء رسند که مابین مـکه و مـدینه است حق تعالی ملکی را می فرستد در آن زمین و فریاد می کند : ای زمین این ملاغیان (ملعونها) را به خود فرو بر پس جمیع آن لشکر که به سیصد هزار می رسند با اسبان و اسلحه به زمین فرو روند مگر دو نفـر که با هـمدیگه بـرادرند از طایفه جهنیه که ملائکه صورتهای ایشان را بر میگردانند و به  یکی می گویند که بشیر است برو به مکه و بشارت ده حضرت صاحب الامر (ع)  را به هلاکت لشکر سفیانی و دیگری را که نذیر است می گویند برو به شام و  به سفیانی خبر ده و بترسان او را، پس آن  دو نفر به جانب مکه و شام روانه گردند، چون سفیانی این خبر را بشنوند از جانب شام به کوفه حرکت کند و در آنجا بسیار وارد آورد و چون حضرت قـائم (ع) به کوفه رسد آن ملعون فرار کند و به شام برگردد پس حضرت لشکر،  از عقب او فرستد و او را در صخره ی بیت المقدس به قتل آورند و سر نحس او را بریده و روح پلیدش را وارد جهنم گردانند .

۴ . فرو رفتن لشکر سفیانی است (که در بیداء ذکر شد)


 بقیه مطالب در ادامه مطلب...

۵ . قتل نفس (جان) زکیه (پاکیزه و صالح) است .

و آن پسری است از آل محمد علیهم السلام در مابین رکن و مقام .


 

۶ . خروج سید حسنی .

آن  جوان خوش صورتی است از طرف دیلم و قزوین خروج نماید و به آواز بلند فریاد کند که به فریاد رسـید آل مـحمـد را که از شـما یـاری می طلبند و این سـید حسنی ظاهراً از اولاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) باشد و دعوی بر باطل ننماید و لکن بزرگ و رئیس خواهد بود و در گفتار و کردار موافق است با شرریعت مطهره ی حضرت خاتم النبیین (ص) و در زمان خـروج او کفر و ظلم عالم را فرا گرفته باشد و مـردم از دست ظالمان و فاسقان در اذیت باشند و جمعی از مومنین نیز مـستعد باشند از برای دفع ظلم ظالمین در آن حال سید حسنی استغاثه نماید از برای نـصرت دین آل محمد (ص) پس مردم او را اعانت نمایند. مردان شحاع و قوی دل و مسلح و مکمل که بر اسب های خاکستری رنگ سوار باشند و در اطراف او جمع گردند و جـمعیت او زیاد شود و به نـحو سلطان عادل در میان ایشان حـکم نماید و کم کم بر اهل ظلم و طغیان غلبه نماید و از مکان و جای خود تا کوفه زمین را از لـوث ( آلوگی) وجود ظالمـین و کافـران پاک کـند و چون با اصـحاب خود وارد  کـوفه شود به او خـبر می دهـند که حضرت مـهدی آل محمد (ع) ظهور نموده است و از مدینه به کوفه تشریف آورده است، پس سید حسنی با اصـحاب خود خدمت آن حضرت مشرف می شوند و از آن حضرت مـطالبه ی دلائل امامت و مـواریث (میراث) انبیاء می نماید .

حضرت صادق (ع) می فرماید : ﴿به خدا قسم که آن جوان آن حضرت را می شناسد و می داند که او بر حق است و لکن مقصودش این است که حقیقت او را بر مردم و اصحاب خود ظاهر نماید .﴾

پس آن حـضرت دلایل امامت و مواریث انبیاء از برای او ظاهر نماید. در آن وقت سید حسنی و اصحابش با آن حضرت بیعت خواهند نمود مگر قلیلی از اصحاب او که چهار هزار نفر از زیدیه باشند که مصحفها و قرآن در گردن ایشان حمایل است  و آنچه مشاهده نمودند از دلایل معجزات آن را حمل بر سحر نمایند و گـویند که ایـن سخنان بزرگی و اینها همه سحر است که به ما نموده اند، پس حضرت حجة (ع)  آنچه نصیحت و موعظه نماید ایشان را و آنچه اظهار اعجاز نماید در ایشان اثر نخواهد نمود، تا ۳ روز ایشان را مـهلت مـی دهد و چـون مـوعظه ی آن حـضرت و آنـچه حـق است قـبول نمایند امر فرماید : ﴿ که گـردن های ایـشان را ـبزنید و حـال ایشان بسیار شبیه است به حـال خوارج نـهروان که در لـشکر  حـضرت امـیر المـومنین (ع) در جنگ صفین بودند.﴾

۷ . ظاهر شدن کف دستی است که در آسمان طلوع نماید .

در روایت دیگر صورت و سینه و کف دستی در نزد چشمه ی خورشید ظاهر شود .

۸ . کسوف آفتاب است در نیمه ی ماه رمضان و خسوف قمر در آخر آن .

۹ . آیات و علاماتی است که در ماه رجب ظاهر می شود .

امـام رضا (ع) فـرمودند : ﴿ ناچار است شیعیان را از فتنه ی عظیمی خبر دهد و آن وقتی است که امام ایـشان غائب باشد و اهل آسمان و زمین بر او بگریند و چون ظهور او نزدیک شود در ماه رجب ۳ ندا از آسمان به گوش مردم برسد که همه خلق آن را بشوند.﴾

ندای اول : الا لغته الله علی الظالمین

ندای دوم : ازفت الازفة « یعنی نزدیک شد امری که روز به روز و وقت به وقت می رسد. »

ندای سوم : آنکه بدنی در پیش روی قرص آفتاب ظاهر گردد و ندایی رسد که :

« این است امیر المومنین (ع) که به دنیا برگشته برای هلاک کردن ستمکاران. »

پس در آن موقع فرج مومنان برسد .

۱۰ . اختلاف بنی عباس و انقراض (بریده شدن) دولت ایشان .

کـه در اخبار به آن اعلام شده است و آنکه ایشان قبل از قـیام حـضرت قـائم  (ع) مـختلف و مـنقرض

خواهند شد از سمت خراسان .


milan
پنجشنبه 18 آذر 1389 12:42 ب.ظ
سلام
اگه یه لطف کنی فونت نوشته ها رو خوانا تر کنی خیلی خوب تر میشه چون یه ذره خوندن مطالب داخل کامپیوتر سخته
یا علی به امید شناخت بیشتر این خاندان ممنون ممنون خوده آقا انشاالله چراغ راهت باشه
پاسخ هستی : سلام
چشم حتما. ممنون از اینکه توجه به این وبلاگ داشتید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.