دوشنبه 29 آذر 1389

نگار من

   نوشته شده توسط: هستی    

نگار من

نگار من، اگر از غیبت در شهود آید

به پای بوسی او، هر چه هست و بود آید

غبار در گه او تا کشد چو سرمه به چشم

مسیح از فلک چارمین فرود آید

اما عصر، به اجرای حکم شرع مبین

ولی امر ,به برپایی حدود آید


دوشنبه 29 آذر 1389

نجوا

   نوشته شده توسط: هستی    

 

نجوا

می دانم که کسی هست که خداوند به نجوای مناجات او، مارا از مرداب دنیا می رهاند.

.می دانم که کسی هست که وقتی مستاصل از همه جا می شوم، فریاد رسم می شود

می دانم کسی هست که وقتی تمام وجودم را غم فرا می گیرد ، با ذکر نام مقدسش آرامشی

به من هدیه می شود.

اما نمی دانم این کس بی کسان چه زمان خواهد آمد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

!!!!!!! ای کاش این جمعه بیاید


دوشنبه 29 آذر 1389

سلام

   نوشته شده توسط: هستی    

سلام به دوستان عزیزم
این ایام سوگواری رو به همه ی عزاداران امام حسین (ع) تسلیت می گم.
ببخشید پست این مطلبم کمی طول کشید.


علاملت غیر حتمی ظهور حضرت صاحب الزمان (ص) که بعضی ظاهر شده و بعضی هنوز واقع نشده است

 

۱ . خراب شدن دیوار مسجد کوفه .

۲ . جاری شدن نهری است از شط فرات در کوچه های کوفه .

۳ . آباد شدن شهر کوفه بعد از خراب شدن آن .

۴ . آب در آوردن دریای نجف است .

۵ . جاری شدن نهری است از فرات بغری که نجف اشرف باشد .

۶ . ظاهر شدن ستاره ی دنبال دار است در نزدیک ستاره جدی .

۷ . ظاهر شدن قحطی شدید است قبل از ظهور آن حضرت .

۸ . وقوع زلزله و طاعون شدید است در کثیری از بلاد (کشورها) .

۹ . قتل بیوح است، یعنی قتل بسیار که آرام نمی گیرد .

۱۰ . تحلیه ی (آراستن به زیور) مصاحف (قرآنها)  و زخرفه (آراستن به طلا و فریبنده) مساجد و تطویل (دراز کردن) منارات است .

۱۱ . خراب شدن مسجد براثا است .

۱۲ . ظاهـر شدن آتشی است در سمت مشرق زمـین که  تا ۳ روز یا ۷ روز در مـیان زمین و آسمان افروخته می شود که محل تعجب و خوف است .

۱۳ . ظاهـر  شـدن سـرخی شـدید است که در اطراف آسمان پهن می شود که همه ی آسمان  را می گیرد.

۱۴ . کثرت قتل و خونریزی است در کوفه از جهت رایت (علم و بیرق) مختلفه .

۱۵ . مـسخ (تغییر صوت به صورت زشت) شدن طایـفه ای است به صورت قرده (بوزینه و میمون) و خنازیر (خوک) .

۱۶ . حرکت کردن بیرق های (پرچمهای) سیاه است از خراسان .

۱۷ . آمدن باران شدیدی است در ماه جمادی الثانی و ماه رجب که مثل آن هرگز دیده نشده .

۱۸ . مـطلق العنان (آزاد شدن افسار) شـدن عرب است که به هرجا که خواهند بـروند و  هـرچه خواهند بکنند .

۱۹ . خروج سلاطین ( سلطان های) عجم است از شان و وقار (سنگینی) .

۲۰ . طلوع نمودن ستاره ای است از مشرق که مانند ماه درخشنده و روشنی دهنده باشد و  به شکل غره (اول)  ماه باشد و دو طرف آن کج باشد به نحوی که نزدیک است از کجی به هم وصل شود و چنان درخشندگی داشته باشد که چشم ها را خیره نماید .

۲۱ . فرو گرفتن ظلمت کفر و فسوق و معاصی است تمام عالم را .

مـقصود از این علامات غلبه ی  کفر و فسوق و فجور ظلم است در عالم و انتشار این امـور است در تمام بلاد و  کثرت میل خلق به اطوار و حالات کفر و مشرکین از کفار و کردار و تعیش (زندگانی) و اوضاع دنیویه و تشبه با ایشان در حرکات و سکنات و مساکن و البسه  و ضعف و سستی حال ایشان است در امر دین و آثار شریعت و عدم تقیه (پرهیز کردن از دشمن در کارها) ایشان به آداب شرعیه .

اگـر نیکو تامل نمایید می بینی که کفر بر عالم مـحیط شده است الااقل (مگر کمتر از) قلیل (اندکی) و مـقدار یسیر (آسان) از غبادالله که آن هم غالب ایشان از ضعفاء الیمین و نواقص الاسلامند چه آنکه اکثر بلاد و معموره (جای آباد) در تصرف کفار و مشرکین و منافقین است .

آنچه رسول خدا (ص)  به آن خبر داد که اسلام در اول ظهورش غریب بود و بعد از این هم بر میگردد و غریب می شود، در جزء این زمان ظاهر و هویدا شد و قـریب به آن است که تمام عالم پر شود از ظلم و جـور بلکه فی الحـقیقة عین ظلم و جور است پس با پذیرایی قلیل از عـبادالله المـونین علی الدوام لیلاً و نـهاراً (شـب و روز) مـسئلت نمایند از روی تـضرع و ابـتهال (زاری) کـه حـق تعالی تعجیل فرماید آل مـحمـد عـلیه السلام را. اثبات شده که فرقه اثنی  عشریه اهل نجاتند از هنتاد و سه فرقه و نجات این جماعت  در اعصار در غایت ضعف و پستی و قلت و سستی است به سبب امور پند که عمده ی آن کثرت تردد و آمد و شـد کفار است به بلاد مقدسه ایران و شدت مراوده و تعجیب مـسلمین با ایشان و فـرو گرفتن امتعه (کالاها) و اقمشه (متاعها) و آلات و اثاث البیت اهل کفر و شرک هر شهر و دهکده را .

از امام صادق (ع) روایت شده که : ﴿ خداوند می فرستاد به سوی پیغمبری از پیغمبران خود که بگو به مومنین نپوشند لباس اعدای مرا و نخورند غذای اعدای مرا و نروند به راه های اعدای من، پس میشوید از دشمنان من چنانچه ایشان دشمنان من هستند. ﴾

امـام رضا (ع) نهی (پرهیز و دوری) از مراوده مسلمین با کفار را چنین توضیح دادند که :  ﴿ هـرگاه چـنین شود مـختلط (درهم آمیخته) می شود حق به باطل و مشتبه (اشتباه) می شود، پس شناخته نمی شود مومن از منافق. ﴾

در نهج البلاغه مذکور است که حـضرت امـیر المومنین (ع) فرمودند :  ﴿ اگر نبود در ما مگر دوست داشتن ما آنچه را که خـداوند دشمن دارد و  تعظیم کردن ما آنچه را که خداوند حقیر کرده هر آینه کفایت می کند ما را در مخالفت ما خدا را و رو گرداندن از امر او  و بالجمله رشته ی کار امت پیغمبر آخـر الزمان به جای رسیده که غالب عوام از ضروریات مـسائل بی خبرند بلکه از تردد (رفت و آمد) و مـجالست و انس به انصاری و  زنادقه (کافر) و دهریین (طبیعی مـذهب که بـه خـدا عـقیده ندارند) چـندان کلمات کفر و سـخنان مـنکرانه که مورث (موجب)  ارتداد  (از دین برگشتن) است در میان مـردم شایع شـده که فوج فوج از دین بیرون روند و ندانند  و اگر دانند از هـم خود نشمارند اکاب (بزرگان)  و اعیان (بزرگان) به معاصی بزگ چون خوردن روزه ی ماه مبارک رمضان در محضر خلایق مـفتخرند و بر پیروان دین خـنده زنند و سخریه و اسـتهزاء کنند و  ایشان را  بی شعور و بی ادراک دانند و در سالک (شمار ، روندگام)  بی خبران و بی ذوقان شمارند و گاهی ایشان را خـشک مـقدس نامـند و بر افعال خداوند عز و جل پیوسته اعتراض کنند و ایراد گیرند و مدایح و توصیف حکما و  اهل ضایع فرنگ و کثرت عقل و هـوش ایشان را ورد  زبان و زینت مجالس نمایند و صنایع و اعمالشان را که نتیجه ی فی الجمله تکمیلی است در علم طبیعی و ریاضی از قوت بشر بیرون دانند و با مـعاجز و خوارق (چـیزهایی که برخلاف مـقتضای عادت است)  عادات انبیاء و اوصیاء (ع) برابر سازند و از مجالس علماء گریزان و از صـحبت علم دین و ذکر معاد ملول و منزجر شوند و اگر در محفلی گرفتار شوند به خواب روند یا دل را به جای دیگر فـرستند و رعایت فقراء و اهل دین را لـغو بی فایده انگارند و از امـوال نجسه که از چندین راه حرام از خون ارامل (ناداران) و ایتام (یتیم ها) به دست آورده در مصارف حرام و مـعاصی عظام خرج می کنند. خود را غنی و معظم و لازم احترام شمرند و علما و  اتقیاء را خـورنده ی مـال مـردم و حلوایی و گدا و ذلیل پندارند، استعمال ظروف نقره و طلا و لباس مردان زری (ساخته از زر) و دیبا (رنگارنگ) و ریش های تراشیده به هیئت (شکل) بنی مروان و بنی امیه سخن محبوب و زبان مرغوب السان فرانسه و انگلیس و بدل کتاب خداوند و آثار ائمه اطهار (ع) کتب ضلال و مـولفات کفره را انیس و جـلیس یهودان که سالها در بلاد فنگ با عـیسوی محشورند رسوم مـذهب و کیش خود ا از دست نداند، مـسلمانان از سفر چند ماهه به آن صوب (جانب) دل از مسلمانی کشیدند و کمتر مـعصیتی مانده که شایع نشده و قبحش (زشتی اش) از انظار (نظرها) برداشته نیست و کمتر طاعتی و عبادتی باقی است که از آن جـز صورت و اسمی و در آن از  چندین راه خلل و فسادی راه نیافته، اهل حـق از اقامه معروف و نهی از منکر عاجز و با  قدرت از تاثیر آن مایوس و در خلوت بر ضعف ایمان  و غربت اسلام و شیوع منکر گریان مغموم .

شـیخ جلیل عـلی بن ابـراهیم قـمی  در تفسیر خود از ابن عباس روایت کـرده که گـفت حج کردیم با رسول خدا (ص) پس گرفت حلقه در کعبه را، روی مـبارک را متوجه نمود به ما و فرمود : ﴿ آیا خبر نـدهم شما را به علامات قیامت ؟﴾ ، در آن روز نزدیکترین مـردم بود به آن جناب سلمان رضی الله عنه، گفت : ﴿بلی یا رسول الله﴾ ، فرمود : ﴿از علامات قیامت ضایع کردن نماز است و پیروی شهوات و میل به آراء باطله و تعظیم ارباب مـال فـروختن دین به دنیا ، در آن وقت آب می شود قلب مومن در جـوفش (درونش) چنانچه آب می شود نمک در آب از آنچه می بینید از منکرات، قدرت نداد بر تعبیر آن.﴾ سـلمان گفت : ﴿به درستی اینها هر آینه خواهد شد یا رسول الله ؟﴾ فـرمودند : ﴿آری، قسم به آنکه جانم در دست اوست ای سـلمان، در آن زمان منکر معروف می شود و معروف منکر و امین میشود خائن و خیانت می کند امین و تصدیق کرده می شود دروغگو و تکذیب کرده میشود. ﴾

﴿در آن زمان ریاست زنان و مـشارکت کنیزین و نشستن اطـفال بر مـنبرها و می شود دروغ ظرافت و زکاة غرامـت یعنی دادن آن را ضرر  در مـال خود دانند و مـال کفار را که به غلبه گیرند غـنیمت خود کنند یعنی  در مـصاف مسلمین صرف نکنند و شخص جفا می کند به والدین خود و نیکی می کند به رفیق خود و طلوع می کند ستاره ی دنباله دار .﴾

﴿در آن زمان شـریک می شود زن با شـوهرش در تجارت و باران در تابستان آید و جـوانمردان تمام شوند و حقیر می شوند فقیر پس در آن وقت بازارها نزدیک یکدیگر شود که ناگاه این گوید نفروختم چیزی و آن گوید نفعی نکردم به چیزی، نمی بینی مگر مذمت کننده برای خدا .﴾

﴿در آن زمان والی (حـاکم) شوند بر آنها کسانی که اگر سخنی بگویند بکشند ایشان را و اگر سکوت کنند مـستاصل (از بیخ برکنده) کنند ایشان را هر آینه برگزینند غنیمت ایشان را و پایمال کنند  حرمت ایشان را و بریزند خون های ایشان را و هـر آینه پر شود دل های ایشان از فساد و ترس پس  نمی بینی ایشان را مگر ترسان و هراسان .﴾

﴿در آن زمان آورده شود چیزی از مشرق و چیزی از مغرب و به رنگ ها و زینت های مـختلفه در آیند پـس وای بر ضـعفای امت من از آنها از خداوند ، رحـم نمی کنند صغیر را و تـوقیر (بزرگ داشتن) نمی نمایند بزرگ را و نمی گذرند از بـدکاران، جثه ی ایـشان جثه ی آدمیان است و دل ایـشان دل شیاطین﴾

﴿در آن زمان اکتفا کنند مـردان بر مردان و زنان بر زنان و رشک برند بر امـردان (پسری که در صورتش موی رشد نکرده) چنانچه رشک برده می شود بر دختران، مردان شبیه به زنان و زنان شبیه به مردان شوند و سوار شوند زنان بر زین پس برای زنان از امت من  لعنت خداوند باد .﴾

﴿در آن زمان نقش و طلا کاری کنند مـسجدها را چنانچه نقش و تذهیب  (طلاکاری) کنند مـعبود یهود و نصاری را و زینت داده می شود قرآنها و دراز می شود مناره ها و بسیار می شود صفها که دلشان با یکدیگر کینه و عدوات دارد و زبان هایشان مختلف است .﴾

﴿در آن زمـان آرایش کنند مـردهای امـت من به طلا و بپوشند حـریر و دیباج (جامه ابریشم خالص) و بگیرند پـوست پلنگ به جهت جامه ی زیر .﴾

﴿در آن زمان ظاهر می شود ربوا (زیادتی که وام دهنده به عنوان سود گیرد و آن در شرع اسـلام به شدت ممنوع است) و معامله عینه کنند یعنی متاعی را بفروشند به وعده به قیمت معین بعد آن مـتاع  را بایع (فروشنده) از مـشتری بخرد به کمتر از آن قـیمت و این نوعی است از حیله ی تحلیل (حلال ساختن) ربوا، و داد و ستد شود رشوه و پست شود دین و بلند شود دنیا .﴾

﴿در آن زمان طـلاق زیاد شود و جاری نشود حـدی برای خداوند و هرگز ضـرری نرسانند به خـدای تعالی.﴾

﴿در آن زمان ظـاهر شوند کنیزان خـواننده و آلات لهو که حکایت مقامات آواز را کند چـون عود و طنبور و والی شود بر ایشان اشرار امت .﴾

﴿در آن زمان حج می کنند اغنیاء برای نزهت (پاکی و دوری از عیوب، صفا و تفریح گردش)، متوسطین ایشان برای تجارت و فقرای ایشان برای ریا وسمعه (کاری را برای رسیدن به گوش مردم انجام دهد)﴾

﴿در آن زمان پیدا شوند قومی که یاد گیرند قرآن را برای غیر خداوند، او را برای خود خـوانندگی بگیرند و پیدا شوند قومی که علم دین آموزند برای غیر خدا و بسیار شود اولاد زنا و خوانندگی کنند به قرآن و بر روی یکدیگر بریزند برای دنیا .﴾

﴿ای سلمان این در وقتی است که دریده می شود حرمت ها و کسب کرده شود معاصی و مـسلط شوند بدان بر خوبان و مـنتشر شود دروغ و ظـاهر شود لجاجت و شایع شود فقراو احـتیاج و  افـتخار کـنند به لباس و ببارد بر ایشان باران در غـیر وقت باران، و نیکـو دانند و شـمرند و گـیرد نرد (بازی) و شـطرنج و طبل و آلات ساز را و قـبیح (ناپسند) دانند امر به معروف و نهی از منکر را تا آنکه می شود مومن در آن وقت خوارتر از کنیز، و ملامت میان قراء  (قاری) و عباد (عبادت کنندگان) فاش می شود پس آنها خوانده شوند و در ملکوت آسمان ها ارجاش و انجاس (پلیدی ها) . ﴾

﴿در آن زمان نترسد غنی بر فقیر تا آنکه سـائل سوال کند از جمعه تا جمعه پس نمی یابد احـدی را که بگذارد در کف او چیزی را .﴾

سـلمان گفت : ﴿ اینها خواهند شد یا رسول الله ؟﴾ فرمودند : ﴿آری قسم به آنکه جانم در دست اوست، و بالجـمله غـیرت در دین و عـصبیت (دلبستگی سخت داشتن)  در مـذهب چنان از خـلق برداشته شده که اگر از کافری یا مـخالفین ضـررهای کلی به دین او برسد اندوهگین نشود به مـقدار هـمین که از  ضرر مالی که از برادر مسلم به او رسیده و اگر دسته دسته مردم از دین برگردند هـرگز غمگین نشوند.﴾

 


چهارشنبه 17 آذر 1389

سلام

   نوشته شده توسط: هستی    

اینم همون چیزی که قولشو دادم

دفعه بعد علامت های غیر حتمی رو میذام


چهارشنبه 17 آذر 1389

علامات حـتمی ظهور حـضـرت صـاحب الـزمان ( ع )

   نوشته شده توسط: هستی    

علامات حـتمی ظهور حـضـرت صـاحب الـزمان ( ع )

 

 ۱ . خروج دجال(به معنی کذاب، نام شخصی که در آخر الزمان پیش از مهدی موعود ظهور میکند) آن ملعون ادعای الوهیت نماید و به وجود نحس او خونریزی و فتنه در عالم واقع خواهد شد .

ظاهر او  :  یک چشم او مالیده شده و چشم چپ او در مـیان پیشانی اوست و مانند ستاره می درخـشد و پارچه ی خونی در میان چشم  اوست و بسیار بزرگ و تنومند و شکل عجیب و هیبت غریب و بسیار ماهـر در سـحر است . در پیش او کوه سیاهی است که به نظر مردم می آورد که نان است و در پشت سر او کـوه سـفیدی است که از سحر به نظر می آورد که آب های صاف و جـاری است شـیاطین و ظالمـین و مـنافقین و ساحرین و کفار و اولاد زنا بر سر او اجتماع نمایند .

شـیاطین اطـراف او را گرفته و به جمیع نغمات و آلات لهو و لعب و انواع سازها مـشغول می شوند که قلوب تابعین او مشغول به آن نغمات می نمایند و در انتظار ضعفاء العقول از زنان و مردان چنان به جلوه در آورند که هـمه ی ایشان را به رقـص آورند و همه خلق از عـقب سـر او می روند که آن نغمات و صداهای دلـربا را بشنوند گویا که خلق همه در مستی می باشند .

رسـول خدا (ص) می فرمودند : هـر مومنی که دجال را ببیند آب دهان خـود ا بر روی او بیندازد و سوره ی مبارکه ی حمد را بخواند به جهت دفع سحر آن ملعون که در او اثر نکند .

چـون آن ملعون ظاهر شود عالو پر از فتنه و آشوب نماید و و میان او و لشکر قائم (ع) جنگ واقع شود، بالاخره آن ملعون به دست مبارک حضرت حجة الهی (ع) یا به دست عیسی بن مریم (ع) کشته شود .

٢ . صیحه و ندای آسمانی .

حضرت صادق (ع) فرمودند : حضرت قائم (ع) در مکه داخل شود و در جانب خانه کعبه ظاهر گردد و چـون آفتاب بـلند بشود از پیش قـرص آفتاب منادی ندا کند که همه ی اهل زمین و آسمان بشنوند و می گوید ای گروه خلایق آگاه باشید که مهدی آل محمد است .

او  را به نـام و کـنیه جدش رسول خدا (ص) یاد نماید و نسب مبارک او را به پدر بزرگوارش حضرت امـام حـسن عـسکری بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بـن ابـیطالب سلام الله علیهم اجمعین می رساند و چنان نسب آن بزرگوار را به اسماء  کرام آباء طاهرین او بیان کـند که همـه ی مردم از شرق به غرب عالم بشنوند،  پس بگوید :  با او بیعت نمایید تا هدایت یابید و مخالفت حکم او ننمایید که گمراه خواهید شد .

پـس مـلائکه و رئـیس انس (آدمها) و جنهای پاک نژاد گویند : لبیک ای خواننده ی به سـوی خـدا شنیدیم و اطاعت کردیم .

پـس از آن خلایق چون آن ندا  را بشنوند از شهرها و قریه ها و دریاها و صحراها از مشرق تا مغرب عالم روی به مـکه مـعظمه آورند و به  خدمت آن حضرت برسند و چـون نزدیک به غـروب آفـتاب شـود از طـرف مـغرب  شیطان فریاد نماید که ای گروه مردمان پرودگار شما در وادی  یابس وارد شـده و او عثمان بـن عنبسه از فرزندان یزید بن معاویه بن ابی سفیان است با او بیعت نمایید تا هدایت یابید و با او مـخالفت ننمایید که گمراه شوید. پس ملائک و رئیس ها و جنهای پاک نژاد او را تکذیب نمایند و مـنافقین و اهل به شک انداختن و ظلال و گمراهان به آن ندا گمراه خـواهند شد و  نیز ندای دیگر از آسمان ظاهر شود که آن ندا قبل از ظهور حجة الله (ع) است که آن هم در اعداد علائم ختمیه (پایانی) است که البته باید  واقع شود و آن ندا در شب بیست و سوم ماه رمضان است که همه ساکنین از مشرق تا مـغرب عالم آن ندا را خواهند  شنید و آن منادی دهنده جبرئیل است که به آواز بلند ندا کـند که ﴿ الحق مع علی و شیعة ﴾

و شیطان نیز در وسط روز در میان زمین و آسمان ندا کند که همه کـس بشنوند که ﴿ الحق مع عثمان و شیعة ﴾

۳ . خروج سفیانی است از وادی یابس یعنی بیابان بی آب و علف که در مابین مکه و شام است .

سفیلنی (مردی است بد صورت و آبله رو و چهارشانه و چشم آبی (کبود رنگ) و اسم او عثمان بن عنبسه است و از اولاد یزید بن معاویه است و آن ملعون پنج شهر بزرگ را متصرف می شود که : دمشق و حمص و فلسطین و اردن و قنسرین است .

پس از آن لشکر بسیار به اطراف می فرستد و بسیاری از لشکر او به سمت بغداد و کوفه خواهند آمد و قتل و غارت و بی حیایی بسیار در آن صفحات می نماید و در کوفه و نجف اشرف قتل مردان بسیار واقع شود و بعد از آن یک حصه (قسمت) از لشکر خود را به جانب شام روانه نماید و یک قسمت از آن را به جانب مدینه مطهره و چون به مدینه رسند ۳  روز قتل عـام نـمایند و خـرابی بسیار وارد آورند و بـعد از آن به سمـت مـکه روانه شوند لکن به مکه نرسند و اما آن حـصه که به جانب شام روند در بین راه لشـکر حجـة الله (ع)  بر آنها ظـفر یابند و غنائم آنها را بالکلیه مـتصرف شوند و فتنه ی آن مـلعون در اطراف بلاد بسیار عظیم شود خصوصاً بالنسبة به دوستان و شیعیان علی بن ابیطالب (ع)  حتی آنکه منادی او نـدا کند که هـرکس سریک نفر از دوستان علی بن ابطالب (ع) را بیاورد هزار درهم بگیرد پس مـردم به جهـت مـال دنیا از حال یکدیگر خبر دهند و همسایه از همسایه خبر دهد که او از دوسـتان علی بن ابیطالب (ع) است .

و بالجـمله آن قسمت از لشکر که به جانب مکه روند چون به زمین بیداء رسند که مابین مـکه و مـدینه است حق تعالی ملکی را می فرستد در آن زمین و فریاد می کند : ای زمین این ملاغیان (ملعونها) را به خود فرو بر پس جمیع آن لشکر که به سیصد هزار می رسند با اسبان و اسلحه به زمین فرو روند مگر دو نفـر که با هـمدیگه بـرادرند از طایفه جهنیه که ملائکه صورتهای ایشان را بر میگردانند و به  یکی می گویند که بشیر است برو به مکه و بشارت ده حضرت صاحب الامر (ع)  را به هلاکت لشکر سفیانی و دیگری را که نذیر است می گویند برو به شام و  به سفیانی خبر ده و بترسان او را، پس آن  دو نفر به جانب مکه و شام روانه گردند، چون سفیانی این خبر را بشنوند از جانب شام به کوفه حرکت کند و در آنجا بسیار وارد آورد و چون حضرت قـائم (ع) به کوفه رسد آن ملعون فرار کند و به شام برگردد پس حضرت لشکر،  از عقب او فرستد و او را در صخره ی بیت المقدس به قتل آورند و سر نحس او را بریده و روح پلیدش را وارد جهنم گردانند .

۴ . فرو رفتن لشکر سفیانی است (که در بیداء ذکر شد)


 بقیه مطالب در ادامه مطلب...


ادامه مطلب

سه شنبه 16 آذر 1389

گـل زهـــرا

   نوشته شده توسط: هستی    

تو دلم یه دنیا حرفه که میخوام بگم براتون آقا

تو بگو به من کجایی تا ببوسم خاک پاتو

آقا جون دلم گرفته مثل آسمون پاییز

می دونم مرغ دل من، دوباره کرده هواتو

با خودم یه نذری کردم که اگه تورو ببینم با همون نگاه اول جونمو بدن براتون

گـل زهـــرا  گـل زهـــرا  گـل زهـــرا  گـل زهــــرا

چه خوبه خونه ی قلبم بشه جای تو همیشه

هک کنی رو صفحه ی دل نقش روی دلرباتو

چی میشه یه بار شبونه رد شی از کوچه ی قلبم

روی ماهتو ببینم یا که بشنوم صداتو

ما رو هم یه نیمه ی شب تو نماز شب دعا کن آقا جون

تا صبا برام بیاره صدا و سوز دعاتو آقا جون

بیا تا برات بمیرم که به عشق تو اسیرم

الهی به جون بگیرم همه ی درد و بلاتو

بیا تا دورت بگردم حالا که اسیر دردم

بیا ای یوسف زهرا ببوسم شال عزاتو

گفتی پرخون میشه چشمات از غم داغ شقایق

الهی که من بمیرم نبیم خون چشاتو

قــربون چشات آقــا آقــا آقـــــا

خــال رو لبات آقــا آقــا آقـــــا

مــیمیرم برات آقــا آقــا آقـــــا

 

 


سه شنبه 16 آذر 1389

سلام

   نوشته شده توسط: هستی    

دفعه ی بعد علامت های حتمی ظهور آقا رو میذارم واستون

موفق باشید


سه شنبه 16 آذر 1389

آداب بندگی و رسوم فرمان برداری نسبت به امام عصـر( عج )

   نوشته شده توسط: هستی    

آداب بندگی و رسوم فرمان برداری نسبت به امام عصـر( عج )

 

۱ . اندوهگین بودن برای آن جناب در ایام غیبتشان .

علت : محجوب بودن ( در پرده شده )آن جناب و نرسیدن دست به دامان وصالش و ندیدن نور جمالش .

۲ . انتظار فرج آل محمد (ع) .

شرایط : فرمان برداری کردن، کوشش کردن، پرهیزگار بودن، داشتن اخلاق نیکو.  پیروزی با کسانی است که از همه صبورترند .

۳ . دعا کردن برای حفظ وجود مبارک امام عصر (ع) .

از شر شیاطین، انس و جن، طلب تعجیل نصت و ظفر و غلبه بر کفار و منافقین و بی دینها برای آن جناب .

۴ . صدقه دادن .

به آنچه ممکن شود و در هروقت برای حفظ وجود مباک امام عصر(ع) چون هیچ نفسی عزیز و گرامی تر نیست و نباید هم باشد از وجود مقدس امام عصر (ع) .

 رسول خدا (ص) می فرماید : ﴿ وجود وصیات و دین و عقل وصحت و عافیت و سایر نعم ظاهریه و باطنیه تمام موجودات از پرتو آن وجود مقدس و اوصیای او است. ﴾

٥ . حج کردن و حجة دادن به نیابت امام عصر (ع) .

پول دادن به کسی که حج را بجا آورد به نیابت امام عصر (ع) .

٦ . برخاستن از برای تعظیم هنگام شنیدن اسم مبارک آن حضرت خصوصاً اگر اسم مبارک قائـم(ع) باشد.

٧ . تضرع و مسئلت از خداوند تبارک تعالی .

به جـهت : حـفظ ایمان و دین از راه یافتن اشتباه و شکـهای شیاطـین و بی دین (کافر) شدن مسلمین دعایی که باید بجا آورد، بعد از نماز عصر روز جمعه است، (پس پرهیز کن از آنکه فروگذاری خواندن این دعا را) چون این دعا از فضل خداوند جل جلاله است پس اعتماد کن به آن .

۩ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک

اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک

اللم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضلات عن دینی ۩

از کلام شریف صاحب امر (ع) دعای غریق روایت شده :

۩ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ۩

٨ . استمداد (خواستن) و استغاثه (فریادرس خواستن) به آن جناب .

در هنگام شـدائد (سختی ها) و اهوال (کارهای خطرناک) و بلایا و امراض و رو آوردن شکها و فتنه از اطراف و ندیدن راه چاره و خواستن از حضرتش حل شک و رفع اندوه و دفع گرفتاریها .

حـضرت صـادق (ع) فرمودند : ﴿ هرگاه اراده نمود خـدای تعالی امری را عرضه می دارد آن را بر رسول خدا (ص) آنگاه به امیر المومنین (ع) و یک یک از ائمه (ع) تا آنکه منتهی شود به سوی صاحـب الـزمان (ع) آنگاه بیرون می آید به سوی دنیا و چون اراده نمودند ملائکه که بالا بروند عـملی را بـه سوی خداوند عز و جل عرض می شود بر صاحب الزمان (ع) آنگاه بر هریک تا اینکه عرض می شود بـر رسول خدا (ص) آنگاه عرض می شود بر خداوند عز و جل، ( پس هرچه فرود می آیند از جانب خـداوند بر دست ایشان است و آنچه بالا می رود به سوی خداوند عز و جل  به سوی ایشان است و بی نیاز نیستند از خداوند عز و جل به قدر هم زدن چشمی) . ﴾

رسوا خدا (ص) می فرمایند : ﴿ چون درمانده و گرفتار شدی پس استغاثه کن به حضرت حجة (ع) که او تورا در می یابد و او فریادرس است و پناه هست از برای هرکسی که به او استغاثه کند.﴾

امـیر المومنین (ع) می فرمایند : ﴿ نیست مومنی که مریض شود مگر آنکه مریض می شویم ما به جهـت مرض او و محزون نمی شود مگر آنکه محزون می شویم به جهت حزن او و دعا نمی کند مگر آنکه آمین می گوییم برای او و ساکت نمی شود مگر آنکه دعا می کنیم برای او.﴾

از مواردی که آدمی خـویشتن را عاجز و مضطر (بیچاره) بیند و پس از تامل (اندیشه کردن) صـادقانه خـلاف آن ظاهر می شود و اگر در اضطرار (ناچاری) صـادق باشد شاید  صلاح او به اصلاح نظام کل در اجـابت او نباشد، چه هر مضطری را وعده ی اجابت ندادند. بـلی اجابت مضطر  را جز خدای تـعالی یا خلفایش نکند  نه آنکه هر مضطر را اجابت کنند و در ایام حضور و ظهور در مدینه و مکه و کوفه و غیر آن، از هـمه اصناف مضطرین و عاجزین از امـوالیان (دوستداران) و محبین غالباً بـودند و بسیار بـود که سوال می کردند و اجابت نمی شد چنان نبود که هر عاجز در هر زمان هرچه خواست به او دهند و رفع اضطرارش نمایند، چه این مورث (سبب، موجب) اختلال (تباه شدن) نظام و برداشتن اجرها و ثوابهای عظیمه و جزیله ی (محکم و استوار)اصحاب بلا و مصائب است که بعد از مشاهده ی آن در روز جزا آرزو کنند که کـاش گوشت بدنهای ایشان را در دنیا با مـقراض بریده بودند و جزای تعالی با آن قدرت کامله و غنای (بی نیاز) مطلق (آزاد) و علم محیط به ذرات و جـزئیات موجودات با بندگان خود چـنین نکرده .


سه شنبه 16 آذر 1389

در انتظار خورشید ولایت

   نوشته شده توسط: هستی    

سلام به همه ی دوستان چشم انتظار...

همیشه دوست داشتم یه وبلاگ درمورد امام زمان داشته باشم که بتونه سوال بعضی از کسایی که می خوان بیشتر درمورد مسایل ظهور آقا بدونن طراحی کنم.

امیدوارم به دردتون بخوره. اینم بگم این مطالب از منابع مطمئنی در اومده


ادامه مطلب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic